تعبیر خواب برنج - دیدن کته ، پلو و چلو در خواب چه معنی دارد ؟

دیدن خواب انواع غذا در بین انسان های سراسر جهان بسیار رایج است چرا که غذا خوردن بخشی از زندگی روزانه ماست . دیدن برنج در خواب  نشان دهنده نیازها و لذت هایی است که هر روز با آن در ارتباط هستیم. غذا یکی از مهمترین نیازهای انسان در سراسر جهان است.برنج در ایران و بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهمترین و خوراکی هایی است که به عنوان وعده های غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. تعبیر خواب برنج نذری- برنج برای زن باردار -برنج شپشک زده - کیسه برنج تعبیر خواب برنج معمولاً دیدن برنج در خواب در فرهنگ های مختلف معانی متفاوتی دارد و رایج‌ترین معنی که برای تعبیر خواب برنج در نظر گرفته می شود فراوانی و ثروت است و معمولاً خواب هایی که در آن برنج وجود دارد خواب های خوبی در نظر گرفته می‌شوند و نماد پیشرفت از زندگی و ثروتمند شدن هستند. البته جزئیات خوابی که دیده اید می تواند تاثیر زیادی در معنی آن داشته باشد برای مثال خوردن برنج پخته به منزله رسیدن به آرزوهایی است که سال های زیادی برای آن تلاش کرده اید

تعبیر خواب برنج

در فرهنگ های مختلف دیدن خواب برنج معمولاً به این معنی است که شما به زودی ثروت زیادی به دست خواهید آورد. برای مثال ممکن است مدت های زیادی منتظر گرفتن وام بودید که به زودی این وام به شما تعلق خواهد گرفت و پول زیادی به یکباره به دست شما خواهد رسید. خوردن برنج در خواب می تواند بیانگر نیازهای مادی شما و خواسته هایتان در طول زندگیتان باشد. این خواب شما نشان می دهد که به زودی نیازهایتان برطرف خواهد شد و پولی که مدنظرتان بوده است را به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب خریدن برنج

اگر در خواب ببینید که در حال انتخاب و خریدن برنج هستید می تواند به این معنی باشد که برای رسیدن به آرزوها و اهداف مالیتان تصمیم دارید با فردی وارد رقابت شوید .شما احساس می کنید که به راحتی می‌توانید در رقابت با این فرد پیروز شده و نتیجه مورد نظرتان را به دست بیاورید.

تعبیر خواب پختن برنج و پلو

اگر در خواب ببینید که برای کسی که دوست دارید و یا اعضای خانواده تان در حال پختن هستید می تواند به این معنی باشد که شما با افرادی زندگی میکنید که کاملاً شما را درک می کنند و شما از زندگی کردن در کنار آنها لذت می برید. تعبیر خواب کیسه برنج - دیگ برنج - برنج نذری - ریختن برنج خام روی زمین - برنج برای زن باردار تعبیر خواب دیگ برنج

تعبیر خواب های قدیمی در مورد برنج

 •  دیدن کته و پلو در خواب می تواند به معنی نیکی کردن و یا رسیدن به آرزو باشد .
 • اگر ببینی که از پلو و کته ای که پخته ای به دیگران می دهی به این معنی است که به اندازه همان برنجی که به دیگران می بخشی ، خیر و برکت وارد زندگی تو خواهد شد.
 • اگر ببینید که برنج نذری برایتان آورده اند یعنی حاجت شما برآورده خواهد شد. اگر ببیند که برای کسی برنج نذری می برید یعنی حاجت او براورده خواهد شد.

نظر امام جعفر صادق در مورد خواب برنج

این خواب سه حالت دارد
 •  خیر و منفعت
 • ثروت و پول
 • آرزوها و حاجات

نظر ابن سیرین در مورد خواب برنج

اگر در خواب دانه های برنج ببینید ، به میزان همان دانه هایی که دیده ای سود و منفعت به تو خواهد رسید. این سود و ثروت با سختی و تلاش زیاد به دست خواهد آمد .

نظر ابراهیم کرمانی در این مورد

 •  اگر در خواب ببینی که برنج پخته ، کته و یا پلو می خوری به این معنی است که حاجات تو برآورده خواهد شد.
 • اگر در حال خوردن برنج با دوغ باشی به معنی غم و اندوه است
 • خوردن برنج با گوشت نشانه خوبی است

جابری مغربی در این مورد می گوید

اگر ببینی که با آرد برنج در حال درست کردن نان هستی به این معنی است که مشکلی در کار تو ایجاد خواهد شد و به تو ضرر مالی خواهد رسید .

نظر کارل گوستاو یونگ در مورد این خواب

 1. این خواب نشانه موفقیت در کارها و شانس و ثروت است .
 2. اگر در خواب ببینی که در حال خوردن برنج پخته ، پلو ، چلو و کته هستی به معنی آرامش و شادی در محیط خانواده است .
 3. پختن برنج در خواب نشانه قبول یک مسئولیت جدید است که می تواند برای شما خوشایند و آرام بخش باشد.
تعبیر خواب دیگ برنج -گوشت نذری -خوردن نذری امام رضا - برنج برای زن باردار تعبیر خواب ریختن برنج روی زمین تعبیر خواب برنج

نظر منوچهر مطیعی در این مورد

 •  پختن کته ، پلو و یا چلو در خواب نشانه رسیدن به آرزو و برآورده شدن حاجات بیننده خواب است که این آرزو معمولا جنبه مالی دارد.
 • اگر در خواب ببینید که برنج می پزید و فرد دیگری می دهید ، آرزوی آن فرد برآورده خواهد شد.
 • خوردن برنج پخته در خواب نشانه مال و ثروت و رسیدن به اهداف است  .
 • اگر در خواب ببینید که زعفران روی برنج میریزی نشانه غم و اندوهی است که بزودی رفع خواهد شد
 • خوردن ماست و برنج نشانه خشم و نفرت شما از کسی است
 • خوردن کته با ترشی نشانه غم و اندوه شماست
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که کته یا پلو می خورد و یا در مهمانی سر سفره ای نشسته است که برنج پخته در این سفره قرار دارد ، به زودی شوهر می کند .
 • خوردن دوغ همراه برنج در خواب خوب نیست
 • اگر در خواب ببینید که در حال فروش برنج هستید به این معنی است که شما فرد خیر خواهی هستید و  دوست دارید دیگران را در شادی خودتان سهیم کنید.
سایر تعبیر خواب ها : تعبیر خواب گل تعبیر خواب مرده تعبیر خواب مادر تعبیر خواب نوزاد
نظرات: 0 مشاهده