بررسی برچسب

بروز بثورات پوستی به شکل بال پروانه است.