نظرات درباره : تعبیر خواب شب - 43 معنی مختلف برای دیدن شب و تاریکی

خوشی
خواب دیدم در خانه پدرم که قبلا در آن زندگی داشتیم درخت توت شرین و سفید زیاد برگ و توت دارد و پور از توت است من یک دستمال بزرگ را میارم تا همه توت ها را تکانده و جمع کنم در حال تکاندن هستم و عجله دارم چون هوا کمی تاریک شده که شب نشود . با ابراز تشکر
پاسخ دادن