گاز گرفتن زبان در خواب و یا فرو رفتن دندان شکسته در خواب

تعبیر خواب دندان - بیش از 109 معنی مختلف برای خواب...

نگران نباشید ، با دیدن خواب دندان قرار نیست کسی از نزدیکان شما فوت کند ، این خواب فقط نشان دهنده نگر...