کمبود ویتامین B1 به عنوان بری بری نیز شناخته می شود