پلاویکس با آسپرین تداخل دارد و میتواند عوارض جانبی