پتيدين نسبت به مورفین عوارض و اعتیادآوری کمتری دارد