نحوه ترک اعتیاد به ترامادول و قطع کردن مصرف ترامادول