مصرف همزمان پلاویکس (کلوپیدوگرل) با آسپیرین می تواند بسیار خطرناک باشد