مصرف الکل با کاربامازپین تداخل دارد و می تواند باعث افزایش احتمال تشنج