قصد خودکشی با قرص "مترونیدازول" مقدار زیادی از دارو