قبل از انجام آزمایش ادرار از استامینوفن استفاده نکنید