سیپروفلوکساسین می تواند باعث تورم و پارگی تاندون شود