سرترالین کمترین احتمال افزایش وزن و پاروکستین بیشترین

لیست داروهای ضد افسردگی و اعصاب که باعث چاقی و افز...

داروهای ضد افسردگی سومین نوع داروهای پر مصرف در جهان هستند .یکی از رایج ترین عوارض جانبی داروهای ضد...