دو الی سه وعده در روز بنوشید تا سریع تر پریود شوید