در مورد دوقلو زایی بیشتر ژن های مادر بر روی شما تاثیر گذار است

برای دوقلو باردار شدن چه باید کرد - احتمال دوقلوزا...

احتمال دوقلو باردار شدن چقدر است ؟ تحقیقات و آمارهای پزشکی موجود نشان می دهد که تقریبا 3 درصد از ما...

3 ماه پیش