در دوره مصرف تئوفیلین بدون اطلاع پزشک ، سیگار را ترک نکنید