در خواب ببینی که کسی تو را متهم به دزدیدن چیزی کرده است

تعبیر خواب دزد - 24 معنی مختلف دیدن دزد و دزدیده ش...

دیدن دزد در خواب بسیار رایج است. کودکان و نوجوانان این خواب را بیشتر می بینند . خانم ها نیز بیشتر از...