دامنه نرمال کراتینین ادرار در آزمایش ادرار تصادفی

آزمایش کراتینین - مقدار نرمال کراتینین ادرار

آزمایش کراتینین ادرار می تواند اطلاعات بسیار خوبی در مورد سلامت کلیه ها به ما بدهد.در اکثر موارد زما...

3 ماه پیش