خورش با بادمجان

چطور "خورش بادمجان با گوشت" مجلسی درست کنم؟ برای 6...

چطور برای 6 نفر "خورش بادمجان با گوشت" مجلسی درست کنم؟ [caption id="attachment_5734" align="alignce...