خودکشی نمایشی با سلکوکسیب روش مناسبی برای جلب توجه