تعبیر خواب عروس هلندی

تعبیر خواب پرنده - لیست 104 معنی مختلف دیدن پرنده...

دیدن پرنده در خواب معمولا نشانه خوبی است و به معنی اهداف و خواسته ها و امیدهای شماست.در برخی از موار...