تعبیر خواب حرف پ

تعبیر خواب پرنده - لیست 104 معنی مختلف دیدن پرنده...

دیدن پرنده در خواب معمولا نشانه خوبی است و به معنی اهداف و خواسته ها و امیدهای شماست.در برخی از موار...

تعبیر خواب آشپزی و پختن انواع غذا - 57+13 معنی

آشپزی کردن در خواب معمولا نشانه کمک کردن و مراقبت از دیگران است و پختن انواع غذا در اکثر اوقات تعبیر...

تعبیر خواب پدر - 49 معنی مختلف و متفاوت

دیدن پدر در خواب بسیار رایج است .در اکثر اوقات این خواب به این صورت دیده می شود :  دیدن خواب ای...