تریامسینولون می تواند رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار دهد