به قصد خودکشی با فاموتیدین مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید