به قصد خودکشی با سلکوکسیب ، مقدار زیادی از این دارو