به قصد خودکشی با دیکلوفناک ، مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید