به قصد خودکشی با داروی پرومتازین ، مقدار زیادی از این دارو مصرف