با قصد خودکشی با سیپروهپتادین ، مقدار زیادی از این دارو مصرف کرده اید