با استفاده از آسپیرین می توانید ماسک صورت تهیه کنید