اگر در خواب ببینید که وسایل خانه در حال سوختن هستند

تعبیر خواب آتش - بیش از 29 معنی مختلف برای خواب آت...

آتش و سوزاندن معمولا نماد نابودی و از بین رفتن است. تعبیر خواب آتش نیز می تواند چیزی شبیه به این باش...