اگر در خواب ببینی که زخمی شده اید و خون از جای زخم جاری شده است

تعبیر خواب خون - بیش از 39 معنی مختلف برای دیدن خو...

دیدن خون در خواب نماد انرژی ، سلامت ، خوشبختی و یا از دست دادن آنهاست. این خواب می تواند برخی از مشک...