اگر در خواب ببینی که در حال راه رفتن ناگهان از بینی شما خون

تعبیر خواب خون - بیش از 39 معنی مختلف برای دیدن خو...

دیدن خون در خواب نماد انرژی ، سلامت ، خوشبختی و یا از دست دادن آنهاست. این خواب می تواند برخی از مشک...