از قطع ناگهانی و خودسرانه کلومیپرامین خودداری کنید.

کلومیپرامین - عوارض + تداخل دارویی Clomipramine

کلومیپرامین Clomipramine چیست ؟ کلومیپرامین Clomipramine نوعی داروی ضد افسردگی سه حلقه ای است که با...