احساس طعم فلز در دهان مخصوصا بعد از تزریق کلیندامایسین