ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب شب - 43 معنی مختلف برای دیدن شب و تاریک...

دیدن خواب شب بسیار رایج است و در بیشتر موارد با ترس و موارد منفی همراه است ولی همیشه اینطور نیست و...