آمپول سفتریاکسون می تواند پریود را تحت تاثیر قرار دهد