آلوپورینول خواب آور است و در زمان مصرف این دارو باید