بررسی برچسب

NSAID مخفف عبارت «nonsteroidal anti-inflammatory drugs» است