بررسی برچسب

L-asparaginase تولید شده است که برای جلوگیری از گسترش انواع سرطان