بررسی برچسب

7 الی 10 روز بعد از مصرف آخرین قرص کلومیفن ، تخمک گذاری