بررسی برچسب

یک حبه سیر را در داخل واژن قرار داده و 2 ساعت بعد خارج کنید