بررسی برچسب

گلوتاتیون و آسپاراژین موجود در مارچوبه خواص ضد پیری دارد