بررسی برچسب

گریپ فروت و آب گریپ فروت با بوسپیرون تداخل ایجاد می کند