بررسی برچسب

گره (N): سرطان به گره های لنفاوی اطراف محل اولیه