بررسی برچسب

گرفتگی و درد شدید همراه با خونریزی بیش از حد و طولانی مدت پریود