بررسی برچسب

کورکومین نوعی ترکیب پلی فنولی است که منبع اصلی آن زردچوبه است.