بررسی برچسب

کوئرستین نوعی رنگدانه گیاهی است که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی دارد