بررسی برچسب

کنگر فرنگی بعد از شکوفا شدن دیگر قابل خوردن نیست