بررسی برچسب

کلومیفن 50 میلی گرمی و به مدت 5 روز و از روز 3 الی 5 دوره قاعدگی